Praktijkreglement

Algemeen
Mogelijk is het de eerste keer dat u Fysiocenter Bladel bezoekt en misschien heeft u nog nooit eerder te maken gehad met een fysiotherapeut of manueel therapeut. Daarom vindt u hieronder belangrijke informatie. 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden op eigen initiatief (directe toegankelijkheid fysiotherapie) of via een verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. Aanmelding vindt bij voorkeur telefonisch of middels het contact formulier op de website plaats, maar kan ook aan de balie. Wanneer u op eigen initiatief komt, wordt uw huisarts, als u ons daartoe toestemming geeft, op de hoogte gebracht van uw aanmelding. Wanneer aanvullend onderzoek of toelichting op het behandelplan gewenst is, wordt dit met u en uw huisarts besproken.

De behandeling

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak of ,wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid meteen behandeld te worden, er vindt nog een behandeling plaats (de gehele afspraak duurt dan 45-50 minuten).

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal 25-30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden). 

Eén van de therapeuten is en blijft hoofdverantwoordelijk voor uw gehele behandeltraject. Wij proberen u in te plannen bij de collega die gespecialiseerd is in uw klachten. Wij verwijzen om deze reden intern naar elkaar door, indien u daarvoor toestemming geeft. Het kan daarom voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dit kan ook voorkomen bij ziekte of afwezigheid van een therapeut of bij acute zorg. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

Wachttijd

Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn, hetgeen wij u vooraf komen melden. Indien u langer dan 10 minuten moet wachten kunt u zich melden bij de balie.

Dossiervorming

Behandelingen en registratie van uw lichamelijke klachten vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie en manuele therapie zoals vastgesteld in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Wat neemt u mee?

Neem het pasje van uw ziektekostenverzekeraar en uw legitimatie bewijs mee. Indien u verwezen bent door een arts dient u het verwijsformulier mee te nemen. Wanneer u zonder verwijzing naar onze praktijk komt, heeft u uiteraard geen verwijsformulier. Daarnaast stellen we op prijs dat u een eigen handdoek, sportschoenen en sportkleding meeneemt wanneer er gerevalideerd wordt in de fitnesszaal.

Bent u verhinderd?

Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, wordt u verzocht ons hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Wanneer u dit niet op tijd doet, zal de behandeling in rekening worden gebracht.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyreglement

Uw fysio- manueel therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd waaraan wij ons conformeren.

Inzagerecht dossier

U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die in uw persoonlijk dossier worden vastgelegd. U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u uw dossier wilt inzien, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de aan u verleende service vragen wij u hier melding van te maken. Hiervoor hebben wij klachtenmeldingsformulieren en/of brochures die u kunt vinden in de wachtkamer.

Betalingsvoorwaarden

De kosten van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of u ontvangt een rekening. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent en de contracten die wij met de verschillende zorgverzekeraars hebben. Fysiocenter Bladel doet zijn uiterste best om na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie, maar de eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u zelf. In de wachtruimte is een tarievenlijst aanwezig, waarop de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden vermeld staan, voor de niet verzekerde zorg. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen tussen 08.00 en 19.00 uur telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0497820216 

Is de telefoonlijn bezet of neemt er niemand op, dan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Het kan zijn dat we aan het behandelen zijn. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn zullen we tijdens behandelingen geen telefoon aannemen. Indien nodig zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. Buiten werktijden kunt u uw bericht inspreken op ons antwoordapparaat of mailen naar info@fysiocenterbladel.nl.

Parkeren

Indien u per auto naar Fysiocenter Bladel komt vindt u bij de ingang van onze praktijk een ruime parkeervoorziening.

Ten slotte:

  • Het is verboden in de praktijk te roken
  • Computers en andere apparatuur worden alleen door medewerkers van Fysiocenter Bladel bediend
  • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten
  • Fysiocenter Bladel is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die het pand betreden.