Bedrijfsreglement

Algemeen
Mogelijk is het de eerste keer dat u Fysiocenter Bladel bezoekt en misschien heeft u nog nooit eerder te maken gehad met een fysiotherapeut of manueel therapeut. Daarom vindt u hieronder belangrijke informatie. 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden op eigen initiatief (directe toegankelijkheid fysiotherapie) of via een verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist. Aanmelding vindt bij voorkeur telefonisch of middels het contact formulier op de website plaats, maar kan ook aan de balie. Wanneer u op eigen initiatief komt, wordt uw huisarts, als u ons daartoe toestemming geeft, op de hoogte gebracht van uw aanmelding. Wanneer aanvullend onderzoek of toelichting op het behandelplan gewenst is, wordt dit met u en uw huisarts besproken.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. 

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak of ,wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid meteen behandeld te worden, er vindt nog een behandeling plaats (de gehele afspraak duurt dan 45-50 minuten).

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal 25-30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden). 

Eén van de therapeuten is en blijft hoofdverantwoordelijk voor uw gehele behandeltraject. Wij proberen u in te plannen bij de collega die gespecialiseerd is in uw klachten. Wij verwijzen om deze reden intern naar elkaar door, indien u daarvoor toestemming geeft. Het kan daarom voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dit kan ook voorkomen bij ziekte of afwezigheid van een therapeut of bij acute zorg. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

Wachttijd

Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn, hetgeen wij u vooraf komen melden. Indien u langer dan 10 minuten moet wachten kunt u zich melden bij de balie.

Dossiervorming

Behandelingen en registratie van uw lichamelijke klachten vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie en manuele therapie zoals vastgesteld in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Wat neemt u mee?

Neem het pasje van uw ziektekostenverzekeraar en uw legitimatie bewijs mee. Indien u verwezen bent door een arts dient u het verwijsformulier mee te nemen. Wanneer u zonder verwijzing naar onze praktijk komt, heeft u uiteraard geen verwijsformulier. Daarnaast stellen we op prijs dat u een eigen handdoek, sportschoenen en sportkleding meeneemt wanneer er gerevalideerd wordt in de fitnesszaal.

Bent u verhinderd?

Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, wordt u verzocht ons hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Wanneer u dit niet op tijd doet, zal de behandeling in rekening worden gebracht.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyverklaring

Het team van Fysiocenter Bladel, Mastbos 2 5531 MX te Bladel, hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

 

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en volgens de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.
 

Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid, vergetelheid, beperking van verwerking, vernietiging (tot het wettelijk minimum) van deze gegevens en van bezwaar. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/ arbodienst/ UWV/ schadeverzekeraar/ intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd.

 

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

- Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.

- Fysiomanager; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens. Fysiomanager voldoet aan de strenge eisen van de NEN7510.

- Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.

- Landelijke Database Fysiotherapie, Landelijke Database Keurmerk en Fysiotopics; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.

-Phytalis/ Infysio: Voor het opstellen en mailen van de nieuwsbrief van de praktijk.

- Qualizorg: Voor het meten van de klanttevredenheid
- Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens. 

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

 

Uw gegevens zijn inzichtelijk voor medewerkers van Fysiocenter Bladel. Dit omdat bij onverwachte afwezigheid en/ of vakantie van een medewerker uw gegevens anders niet goed overdraagbaar zijn aan een collega. Alle medewerkers binnen Fysiocenter Bladel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en mogen uw persoonsgegevens niet inzien zonder nadrukkelijke toestemming van uzelf. Middels ‘logging’ kunnen wij dit indien noodzakelijk inzichtelijk maken voor u.

 

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ronald Dirkx is hiervoor onze contactpersoon en Security Officer. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor persoonlijke informatie of nieuwsbrieven kunt u dit aangeven.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
U heeft het wettelijk recht op inzage in de persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan schriftelijk worden ingediend. Vaak zullen we contact opnemen om duidelijk te krijgen welke gegevens u precies wilt zien, zodat u antwoord krijgt op uw vraag. U kunt uw verzoek tot inzage richten aan privacy@fysiocenterbladel.nl.

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het recht van correctie. U kunt uw gegevens aanpassen door een e-mail sturen naar privacy@fysiocenterbladel.nl.

Wilt u uw gegevens laten verwijderen?
U hebt het wettelijk recht te vragen gegevens uit onze administratie te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze worden verwijderd. Denk hierbij aan het vernietigen van gegevens na een sollicitatie.

 

 

Datalekken

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het verlies.
Mochten gegevens betrokken zijn bij een datalek, dan:
-informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
-vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen door de betrokkene kunnen worden getroffen;
-documenteren we alle relevante informatie, zodat we kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.
 

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u doen privacy@fysiocenterbladel.nl.

 

Heeft u nog vragen?
Met dit privacy regelement willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Aangezien privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat dit privacy reglement niet alle informatie. Mocht u specifieke vragen hebben over een casus of dossier, dan kunt u hiervoor allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Weet u niet wie dat is, wilt u dit niet of heeft u geen contactpersoon, dan kunt u ook direct onze functionaris voor gegevensbescherming benaderen.

Inzagerecht dossier

U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die in uw persoonlijk dossier worden vastgelegd. U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u uw dossier wilt inzien, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de aan u verleende service vragen wij u hier melding van te maken. Hiervoor hebben wij klachtenmeldingsformulieren en/of brochures die u kunt vinden in de wachtkamer.

Betalingsvoorwaarden

De kosten van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of u ontvangt een rekening. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent en de contracten die wij met de verschillende zorgverzekeraars hebben. Fysiocenter Bladel doet zijn uiterste best om na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie, maar de eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u zelf. In de wachtruimte is een tarievenlijst aanwezig, waarop de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden vermeld staan, voor de niet verzekerde zorg. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

Bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen tussen 08.00 en 19.00 uur telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0497820216 

Is de telefoonlijn bezet of neemt er niemand op, dan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Het kan zijn dat we aan het behandelen zijn. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn zullen we tijdens behandelingen geen telefoon aannemen. Indien nodig zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. Buiten werktijden kunt u uw bericht inspreken op ons antwoordapparaat of mailen naar info@fysiocenterbladel.nl.

Parkeren

Indien u per auto naar Fysiocenter Bladel komt vindt u bij de ingang van onze praktijk een ruime parkeervoorziening.

Ten slotte:

  • Het is verboden in de praktijk te roken
  • Computers en andere apparatuur worden alleen door medewerkers van Fysiocenter Bladel bediend
  • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten
  • Fysiocenter Bladel is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die het pand betreden.